Yhdistyksen säännöt

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pianopedagogit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §
Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on pianopedagogian kehittäminen ja edistäminen Suomessa. Yhdistys pyrkii lisäämään jäsenistönsä välistä vuorovaikutusta ja tekemään tunnetuksi edustamaansa alaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja eri puolilla Suomea, harjoittaa julkaisutoimintaa ja lähettää edustajia mm. kansainvälisiin kongresseihin. Lisäksi yhdistys voi järjestää tiedotustilaisuuksia, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3 §
Jäsenet

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet, joiden tulee toimia yhdistyksen edustamalla alalla. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo sen sääntöjä tai muuten vaikeuttaa sen toimintaa menettelyllään. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen, erotetaan yhdistyksestä. Erottamisesta päättää hallitus.

4 §
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja kansainvälisten asioiden hoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §
Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

6 §
Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §
Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai yhdistyksen julkaisussa. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §
Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
 5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
 10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.
 11. Päätetään kokous.

9 §
Ylimääräinen kokous

Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

10 §
Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös vahvistetaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluttua pidettävässä purkavassa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jäljelle jääneet yhdistyksen varat käytetään purkavan kokouksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2 §:n mainitsemiin tarkoituksiin.

11 §

Muutoin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.